Vedtægter for Skovlegepladsernes Støtteforening, Fanø

1. Foreningens navn er Skovlegepladsernes Støtteforening, Fanø

2. Foreningens formål er:

  • at arbejde for at fastholde og sikre en høj standard på Skovlegepladserne til glæde for såvel lokale som turister
  • at arbejde på at gøre skovlegepladserne tilgængelig for flest mulige.
  • at sikre at indsamlede og sponsorerede midler alene går til drift, vedligeholdelse og nye initiativer på skovlegepladserne.

3. Som medlem kan optages alle, der ønsker at støtte foreningens drift og formål.

4. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i maj måned.

På generalforsamlingen vælges en bestyrelse, som består af 4 personer valgt blandt støtteforeningens medlemmer.

Derudover udpeges et medlem af grundejerforeningerne i sommerhusområderne på Fanø.

5 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen og afgår efter tur med henholdsvis 2 medlemmer i ulige år og 3 medlemmer i lige år.

Endvidere vælges for 1 år ad gangen 2 suppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

Alle de valgte skal være myndige.

Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv forretningsorden.

Der kan nedsættes arbejdsgrupper.

Formanden tegner foreningen.

EJERE af de legepladser, som foreningen samarbejder med, har ret til en observatør i bestyrelsen, der deltager uden stemmeret.

5. Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling ved annoncering med mindst 14 dages varsel i Fanø Ugeblad. Dagsorden skal indeholde:

  • Valg af dirigent og referent.
  • Formandens beretning.
  • Regnskab og fastsættelse af kontingent.
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, revisor og suppleant for denne.
  • Indkomne forslag, som skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
  • Eventuelt. Her kan ikke foretages afstemninger.

6. Foreningen kan opsætte indsamlingsbøsse på skovlegepladserne med information, afsender og formål, som bl. a. vil være betaling for rengøring af toiletterne.

Foreningen forestår tømning af indsamlingsbøssen, bankforretninger m.v.

Foreningen kan foreslå ændringer og forbedringer på skovlegepladsen og kan efter aftale med EJER søge sponsoratstøtte til disse forslag.

Indsamlede midler må kun anvendes til skovlegepladsernes drift og vedligeholdelse efter aftale med EJER.

Foreningen indgår en skriftlig aftale med EJER, som bl.a. udstikker de retningslinjer, der er for arbejdet på og omkring den pågældende skovlegeplads.

7. Foreningen kan nedlægges, hvis 2/3 af samtlige medlemmer ønsker dette. Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen inden 30 dage indkalde til en ny generalforsamling, hvor nedlæggelsen kan ske, hvis 2/3 af de fremmødte ønsker det. Foreningens midler skal i så fald tilfalde den eller de foreninger som den afgående bestyrelse finder egnet. Eventuelt gæld er EJERE af de legepladser, som foreningen samarbejder med uvedkommende.

Godkendt på generalforsamling i Skovlegepladsen Støtteforening d. 30/5-2017, efter at foreningen har valgt at adoptere endnu en skovlegeplads (Skovlegepladsen i Kirkegårdsplantagen i Nordby) som ligger på kommunal jord.